Oficiální marketingový zástupce Fotbalové asociace České republiky

STESSTESSTESSTESSTES

STORNO PODMÍNKY SPOLEČNOSTI STES A.S.

        I.           I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost STES a.s., IČO: 290 06 236, se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 159402 (dále „STES a.s.“), působí na českém trhu jako obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
2. Účelem těchto storno podmínek je stanovit závazný postup při objednávce vstupenek na sportovní utkání nebo jinou společenskou událost organizovanou společností STES a.s.
3. Službu od společnosti STES a.s. si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let (dále jen „Zákazník“).

II. OBJEDNÁVKA A PLATBA

Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti STES a.s. řešeno následovně:
a) Zákazník provede rezervaci služby prostřednictvím portálu www.vstupenkyfotbal.cz (dále „Portál“);
b) rezervace je závazně potvrzena tak, že při vytváření objednávky Zákazník zaškrtne na Portálu „Souhlasím se storno podmínkami“ a dále pokračuje podle pokynů na Portálu;
c) na základě závazně potvrzené rezervace podle písmena b) doručí společnost STES a.s. Zákazníkovi fakturu prostřednictvím e-mailu, který v objednávce uvedl;
d) platbu je Zákazník povinen provést v souladu s pokyny uvedenými na faktuře.

III. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTUPNÉ

1. Zákazník je oprávněn objednávku kdykoliv před její realizací zrušit.
2. Zrušení objednávky provede Zákazník tak, že:
a) společnosti STES a.s. doručí prostřednictvím e-mailu vstupenky@fotbal.cz oznámení o zrušení objednávky, nebo
b) neprovede platbu v termínu splatnosti uvedeném na faktuře podle článku II. písm. c) těchto storno podmínek, ani ji neprovede v dodatečném termínu na základě výzvy, kterou po uplynutí termínu splatnosti doručí společnost STES a.s. nebo jí pověřená osoba Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, který v objednávce Zákazník uvedl.
3. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti STES a.s. je postupem nebo skutečností podle odstavce 2 zrušen a účast Zákazníka stornována:
a) ke dni, kdy je písemné storno doručeno společnosti STES a.s. v případech podle odstavce 2 písm. a), nebo
b) k bezprostředně následujícímu dni po dni, v kterém uplynula dodatečná lhůta pro provedení platby v případech podle odstavce 2 písm. b).
4. Pokud Zákazník zruší objednávku, je povinen uhradit společnosti STES a.s. následující odstupné:
a) 60 až 46 dní před realizací objednávky 20 % z celkové ceny objednávky;
b) 45 až 31 dní před realizací objednávky 50 % z celkové ceny objednávky;
c) 30 dní před realizací objednávky 100 % z celkové ceny objednávky.
5. Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je učiněna závazná rezervace podle článku II. písm. b).