Oficiální marketingový zástupce Fotbalové asociace České republiky

STESSTESSTESSTESSTES

Zásady ochrany osobních údajů

společnosti STES a.s., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 497 04 516, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10954 (dále „STES“)

Cílem tohoto dokumentu je informování subjektů údajů (návštěvníků webových prezentací a portálů společnosti STES), že STES zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. STES zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

Jaké osobní údaje STES zpracovává?

Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. STES v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jde o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, dále také kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně uživatelské jméno a heslo při registraci na webových stránkách STES.

Proč STES zpracovává osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro následující činnosti:

 • zprostředkovat nebo zajistit služby, které subjekt údajů poptává nebo o ně má zájem;
 • vytvářet a spravovat online účty;
 • zpracovávat platby;
 • rozesílat marketingové materiály ohledně produktů a služeb STES;
 • odpovídat na dotazy subjektů údajů;
 • analyzovat služby a hledat způsoby, jak zvyšovat jejich kvalitu a výnosnost, a to například analýzou dat, prováděním auditů a dalších interních procesů;
 • provádět kroky potřebné k ochraně proti podvodům a jiné nezákonné činnosti;
 • uložení cookies nutných pro fungování webových stránek – právním titulem je oprávněný zájem společnosti STES, neboť ukládání cookies je nutné pro řádné fungování webových stránek.

Kdo má přístup k osobním údajům?

K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří pracují na dodání relevantní služby a dále jsou sdíleny se zpracovateli, jejichž aktuální seznam je k dispozici na vyžádání, a to na e-mailové adrese gdpr@stes.cz. Zpracovatelé mají oprávnění použít informace pouze k účelům, ke kterým byly získány.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. STES disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními nutnými pro ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

Práva subjektů údajů

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR má subjekt údajů následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Subjekt údajů má právo po STES požadovat informaci, zda osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům bude na žádost umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup umožňuje kontrolu, že s osobními údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

 2. Právo na přesnost osobních údajů. STES přijme veškerá opatření, aby zpracovával přesné a aktuální údaje. STES má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.

 3. Právo na výmaz. Toto právo dává možnost požadovat, aby STES vymazal osobní údaje a nadále je neuchovával, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je STES povinen subjekt údajů informovat ve lhůtě 1 měsíce.

 4. Právo na přenositelnost. Toto právo umožňuje přesouvání či předávání osobních údajů mezi správci osobních údajů.

 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky STES přestane zpracovávat osobní údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

 6. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt:

Veškeré dotazy týkající se problematiky ochrany osobních údajů lze zasílat na e-mailovou adresu gdpr@stes.cz.