Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

STES a.s., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 49704516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10954 (dále „Společnost“), tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“):   

 

  1. Oznamuje, že jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 4. prosince o přeměně akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie. O této skutečnosti byl JUDr. Sylvou Kotrbovou, notářkou se sídlem v Praze, sepsán notářský zápis NZ 947/2019.
  2. Vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdal dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to na adrese sídla Společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
  3. Vyzývá akcionáře Společnosti, aby si v souvislosti s přeměnou akcií Společnosti na zaknihované akcie zřídil majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, pokud tak ještě neučinil.
  4. Vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti při odevzdání dosavadních listinných akcií nebo během dodatečné lhůty poskytnuté Společností ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 občanského zákoníku sdělil číslo majetkového účtu (bod 3) tohoto oznámení), na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

 

Společnost STES a.s.