Stanovisko předsedy FAČR k žádosti o získání finančního úvěru

Stanovisko předsedy FAČR k žádosti o získání finančního úvěru

„Před tím, než se vyjádřím k podstatě zveřejněného materiálu, dovolte mi připomenout několik důležitých historických souvislostí, které se tohoto tématu dotýkají. Vrátil bych se do éry mého předchůdce Miroslava Pelty, kdy proběhly přesuny majetku mezi FAČR a Českou unií sportu (ČUS). Připomenu, že cílem, který v té době podporovala i vládnoucí politická garnitura bylo vybudovat na místě, kde stojí stadion Evžena Rošického nový Národní stadion a využít jej jako jeden z hostitelských stadionů pro EURO 2020.

Stadion Evžena Rošického se sice tehdy dostal do majetku FAČR, nicméně v rámci majetkových směn byla formulována celá řada závazků souvisejících s následným vyrovnáním mezi jednotlivými subjekty, které se směn majetků tehdy účastnily. Tyto podmínky vyplývají z usnesení 34. Valné hromady ČUS (2017) a zavazují FAČR k realizaci řadě kroků, které jsou předpokladem proto, aby FAČR mohla s takto nabytým majetkem pracovat jako vlastník.

Již historicky provázely zmíněné směny majetku, jejichž cílem měl být nový Národní stadion, významné náklady v řádech vysokých desítek milionů korun. Prvním krokem, který v této věci musel výkonný výbor, jehož jsem předsedou realizovat, byla úhrada 76 milionů korun vůči Magistrátu hlavního města Prahy. Dále bylo třeba připravit k darování Českému atletickému svazu (ČAS) pozemek pro výstavbu sídla ČAS a také připravit smluvní dokumentaci mezi FAČR a ČUS, kterou lze podepsat právě až v návaznosti na darování pozemku ČAS. Tato smluvní dokumentace mj. zahrnuje také povinnost FAČR doplatit po jejím podpisu ve prospěch ČUS částku 119 milionů korun a zároveň realizovat odstranění budov v části strahovského areálu s označením B4 a darování takto vzniklého pozemku ve prospěch České unie sportu.

V okamžiku podpisu těchto dokumentů je FAČR povinna uhradit vůči ČUS jednak částku ve výši 119 milionů korun a dále jako záruku, že FAČR dostojí dalším svým závazkům vyplývajícím z usnesení 34. VH ČUS (například bourání budov – sektor B4 a věnování takto uvolněného pozemku ve prospěch ČUS a to na náklady FAČR) složit další částky formou deposita do úschovy (deposit v souvislosti s bouráním tzv. B4 činí 51 milionů korun).

Jednotlivé etapy složité operace na sebe navazují a FAČR tak bude nucena v návaznosti na podpis smluvní dokumentace výše zmíněné prostředky uhradit. To ale není nic nového, potřebu úvěrového financování v souvislosti s naplňováním usnesení 34. valné hromady České unie sportu projednával a schválil VV FAČR již v roce 2018. Na svém jednání 2. června 2020 členové VV FAČR jednomyslně přeschválil záměr s tím, že úvěr ve výši 205 milionů korun bude úročený 6% p.a. a FAČR jej splatí nejpozději do dvou let. Pro úplnost uvádím, že člen VV pan Pavel Nezval byl jedním z těch, kdo úvěr takto tehdy jednomyslně schválili.

Minulý výkonný výbor tak nerozhodoval o úvěru jako takovém, ale pouze konstatoval, že je třeba změnit podmínky čerpání takového financování, a to s ohledem na výši úročení (požadavek je na nižší úrok než zmíněných 6%) a zároveň významně delší dobu splatnosti. VV FAČR k tomuto rozhodnutí dospěl na základě obavy, že pouze dvouletá lhůta splatnosti takto významné částky by mohla v budoucnu znamenat, že FAČR bude nucena v zájmu splacení úvěru jednat o realizaci území Stadionu Evžena Rošického v časovém tlaku, což by mohlo vést k situaci, kdy s majetkem nebude naloženo v zájmu českého fotbalu.

Zároveň však platí, že vzhledem k historickým závazkům vůči FAČR nelze ani otálet s naplňováním závazků vyplývajících ze závěrů 34. VH ČUS, neboť stanovené lhůty se musely již začít naplňovat ke konci roku 2020. FAČR tak již začala některé závazky vyplývající z celé věci splácet a varianta, kdy FAČR aktivně nekoná je tak pro český fotbal poškozující.

Pokud vše shrnu, tak je třeba zejména konstatovat, že:

Výkonný výbor FAČR v minulém týdnu rozhodně neřešil žádnou novou věc. Jde o starou záležitost mající své kořeny v historii a reflektující závěry 34. VH ČUS. Půjčka byla poprvé schválena již v lednu 2018, v návaznosti na naplňování všech stanovených podmínek byla opakovaně přeschválena s novými parametry na zasedání 2. června 2020. Poslední výkonný výbor z racionálních a pochopitelných důvodů pouze doupravil podmínky již dříve opakovaně schváleného úvěru.

FAČR zmíněný úvěr potřebuje na to, aby vyřídila veškeré závazky ke svým partnerům, nepřišla o peníze v depozitu a mohla volně nakládat se svým majetkem, Stadionem Evžena Rošického. Cílem realizace stadionu Evžena Rošického pak musí být zachování jeho funkce jakožto sportoviště na Strahově. Jakékoli jiné využití bude totiž pro český fotbal vždy nevýhodné. A pro realizaci takového záměru je jednoznačně třeba více času než původně plánované dva roky.

Na tomto všem panovala dlouhodobě napříč VV FAČR shoda. Důkazem toho je hlasování z 2. června 2020, kdy všichni přítomní včetně pana Pavla Nezvala jednomyslně hlasovali pro záměr krýt tyto závazky FAČR půjčkou splatnou za dva roky a úročenou 6% p.a. Ani při posledním hlasování nebyl nikdo z členů VV FAČR proti, hlasování se zdržel pan Pavel Nezval, který následně poskytl médiím prohlášení. Učinil tak bez ohledu na negativní dopady vyplývající pro FAČR z jiného postupu a zároveň tím trvá na podmínkách původně sjednaných, které jsou však pro FAČR v aktuální situaci nevýhodné.“