GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(„Poučení“)

Společnost STES a.s., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 49704516, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10954 („Společnost“),

tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se zajištěním cestovních a ubytovacích služeb v rámci účasti na zápase(ch) české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy ve fotbale UEFA Euro 2024 a poučení subjektů údajů o jeho právech subjektu údajů.

1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY

1.1 Společnost je jako správce osobních údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, které od něj získá v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy mezi Společností a subjektem údajů nebo pro provedení některých opatření před jejím uzavření, v rámci které se Společnost zavázala Subjektu údajů zajistit jeho účast coby fanouška na jednom či více zápasech českého národního týmu na Euru 2024. Těmito osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození, číslo OP nebo pasu, datum vydání OP nebo pasu, datum expirace OP nebo pasu, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti, ve které osoba pracuje, název pracovní pozice a další osobní údaje, které subjekt údajů společnosti v této souvislosti poskytne. Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem zajištění samotné účasti na příslušném zápasu či zápasech, ale také pro zajištění dopravy na místo a ubytování v dohodnutém místě. 1.2 Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje zmíněné v bodě 1.1 budou poskytnuty také třetím stranám, konkrétně společnosti BB TravelMakers, s.r.o. se sídlem na adrese Na Míčánce 33, 160 00 Praha 6, IČO: 03665046 a společnosti ALEXANDRIA a.s. se sídlem na adrese Poupětova 1128/22, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČO: 25661507, které pro Společnost zajišťují dopravu, ubytování, organizaci programu na místě a případně další služby pro fanoušky, a tedy i pro subjekt údajů. Tito poskytovatelé služeb mohou být jak v postavení zpracovatelů, tak v postavení samostatných správců osobních údajů.

2. DOBA ZPRACOVÁNÍ

2.1 Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů dle bodu 1 tohoto Poučení od okamžiku získání osobních údajů po dobu trvání smlouvy se subjektem údajů a po skončení smluvního vztahu po dobu přiměřenou k ochraně oprávněných zájmů Společnosti, zejm. pro ochranu případných právních nároků a právem chráněných zájmů společnosti (např. pro případy tvrzeného vadného plnění apod.).

3. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

3.1 Subjekt údajů poskytne Společnosti vždy přesné a aktuální osobní údaje. subjekt údajů je povinen oznámit Společnosti každou změnu v osobních údajích nejpozději do tří (3) dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

3.2 Subjekt údajů potvrzuje, že byl Společností poučen o možnosti uplatnit svá práva za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

(i) na přístup k osobním údajům;

(ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

(iv) na omezení zpracování osobních údajů;

(v) na přenositelnost údajů;

(vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami zejména, důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků;

(vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.